اهمیت آموزش

آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد فرد و سازمان و حل مشکلات مدیریت مدنظر بوده است و فقدان آن نیز یکی از مشکلات اساسی و حاد هر سازمان است. جایگاه و وظایف محوله به اتاق های اصناف پیرو قانون نظام صنفی و وظایف اجتماعی و اقتصادی آنان در مواجهه با اعضاء دولت و مردم نشان از گستردگی حوزه فعالیت این تشکل داشته، که می بایست برای تحقق این اهداف برنامه جامعی را در جهت توسعه فردی و صنفی اعضاء تحت پوشش، شناسائی شرایط جدید و تغییرات محیط کار ، افزایش مهارت های ادراکی، انسانی و فنی در آنان، طرح ریزی و برنامه ریزی نماید. در این راستا نقش برنامه های آموزشی انکار ناپذیر بوده و در صورتی که با شرایط و لوازم مطلوب و به صورت اثربخش اجرا گردد، نقش مهمی در پویایی و توسعه اتاق های اصناف و اتحادیه های تحت پوشش خواهد داشت.

برنامه ما برای این حوزه چیست؟

ما مرجع هوشمند مشورتی کسب و کارهای صنفی هستیم.که حفاظت از کسب و کارها با ابزارهای هوشمند، ساده و مورد اعتماد را، ماموریت خود قرار داده ایم. تیم ما بر پایه تخصص صنفی تشکیل، توسعه و هدفمند گردیده است. قرار گذاشتیم به جایگاه تشکل ها،انجمن ها و گروههای کسب و کاری توجه ویژه ای داشته باشیم تا خدمت رسانی به صنفی ها را تسهیل و با کیفیت نمائیم. ما وفاداری خود را بواسطه بروز رسانی مستمر محصولات با رویکرد ارزش آفرینی مادی و معنوی کسب و کار صنفی ها، به اثبات خواهیم رساند.